Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Monday, 14 December 2009

เพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่

บทเพลงเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)
O Come O Come Emmanuel

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า มาจากภาษาลาติน "Adventus"
หมายถึง การเสด็จมา เทศกาลนี้มีระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ก่อนฉลองพระคริสตสมภพ
นอกจากนี้ ยังหมายถึง การเตรียมตัวรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้าในชีวิตเรา
และในวันสิ้นพิภพ

เทศกาลนี้มีลักษณะคล้ายเทศกาลมหาพรต คือ เป็นช่วงเวลาที่เน้นเรื่องการภาวนา กลับใจ ใช้โทษบาป
เพื่อเตรียมรับพระคริสตเจ้าเสด็จมาบังเกิดในวันพระคริสตสมภพ
อย่างไรก็ดี เทศกาลนี้มีลักษณะที่มีความยินดี มากกว่าเทศกาลมหาพรต ซึ่งเน้นการใช้โทษบาปมากกว่า

ข้อแนะนำ
1. ควรเลือกบทเพลงในภาคเฉพาะของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โดยพิจารณาจากบทภาวนา และบทอ่านของแต่ละสัปดาห์นั้น
ว่าเน้นจุดใดเป็นการพิเศษ เช่น อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี A
มีจุดเน้น "จงเฝ้าระวัง" เตรียมพร้อมรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์
ในชีวิตเราและในวันสิ้นพิภพ

2. ควรเลือกเพลงที่มีความหมายเฉพาะ สำหรับการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
เช่น "อัญเชิญองค์พระมหาไถ่" หรือ "น้ำค้างจากฟ้า"

3. เนื่องด้วยเป็นบรรยากาศของการรอคอย จึงงดบท " พระสิริรุ่งโรจน์"
ในวันอาทิตย์ และตลอดเทศกาล ยกเว้นวันสมโภชที่อยู่ในช่วงนี้
เช่น วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล


เนื้อเพลงคริสต์มาส
เชิญเสด็จพระมหาไถ่
( Venez divin Messie )

(รับ) อัญเชิญองค์พระ มหาไถ่ ลงมาเร็วไว ให้ลูกพึ่งบุญ
โอ้องค์ธารา มหาคุณ การุญ ลูกทรงลงมา

1. ลูกใจมัวเมา เศร้าในวิญญาณ
ต้องทรมาน ทุกทิวาวาร ทุกราตรีกาล มิได้สร่างซา
หากลูกทอดทิ้ง ยิ่งทุกข์ทน เพราะมารผจญ แข็งแรงยิ่งกว่า
โปรดเถิดพระองค์ ทรงลงมา วิญญาณ์ลูกคงอบอุ่น (รับ)

2. โปรดอย่าขึ้งโกรธ โทษลูกมากมาย
โปรดยั้งพระทัย ลูกขอน้อมไหว้ วิงวอนจริงใจ ให้ทรงลงมา
ลูกมีความหวัง อย่างแน่นอน หวังในพระพร และพระเมตตา
ลูกคอยหงอยเหงา เศร้าวิญญาณ์ ขอทรงลงมาเกื้อกูล (รับ)

3. ลงมาช่วยนำ ความมีโชคชัย
ศัตรูน้อยใหญ่ ที่คอยกล้ำกราย จงพินาศไป อย่าได้ต้านทาน
โปรดปิดประตู อเวจี อุ้มชูลูกนี้ ชี้ทางสวรรค์
โปรดลงมาเถิด พระทรงธรรม์ บันดาลโชคชัยไพบูลย์ (รับ)

4. วันหนึ่งลูกคง พบองค์ทรงชัย
ลูกหวังไว้ใจสรรเสริญอวยชัย ชั่วนิรันดร์ไปท่ามกลางเทวา
โปรดทรงลงมาอย่าช้านาน ลงมาประทานคำมั่นสัญญา
ลูกอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยววิญญาณ์ ลงมาโปรยปรายพระคุณ (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus