Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 16 December 2009

ชาวเราคริสตัง

เนื้อเพลง " ชาวเราคริสตัง"
( O Holy Night )

1. ชาวเราคริสตังในวันสมโภชยินดีนี้
จงสาธุการโมทนาแด่พระเจ้า
ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงยอมถ่อมองค์ลงมา
บังเกิดย่ากจนทุพพลขัดสนทุกสิ่ง
ในถ้ำเลี้ยงสัตว์สุดเข็ญ ณ เมืองเบธเลเฮม
เอาเดียรัจฉาน เป็นบริวารเฝ้าองค์

(รับ) โอ้สรรพสัตว์ ก้มเศียรถวายบังคม
กุมาร กุมาร นี้แหละท่านมหาไถ่
กุมาร กุมาร นี้แหละท่านมหาไถ่

2. เริ่มเดิมแต่พออาดัมได้ผิดต่อบัญญัติ
พระเจ้าลงโทษให้ต้องตายสู่นรก
ส่วนองค์พระบุตรได้ทรงมหากรุณา
ขอรับโทษแทนให้มนุษย์พ้นอาญา
พระองค์จึงต้องเสด็จมารับเอาเนื้อหนัง
เกิดเป็นมนุษย์อ่อนแอในธนาการ

3. ในสี่พันปีมนุษย์ทั้งโลกต้องคอยหา
เมื่อไรจะได้ถึงวันมหาลาภ
ครั้งถึงกำหนดพระบุตราเจ้าได้เสด็จ
บังเกิดสุภาพ ณ เมืองพญาดาวิด
ในกาละนั้นอินทร์พรหมเปล่งเสียงแซ่ซ้องเชิญ
หมู่ชุมพาบาลให้พร้อมกันสรร(ระ)เสริญ

4. ชาวชุมพาบาลแต่พอได้ยินเทวาเชิญ
ราตรีเที่ยงคืนต่างยินดีลุกเต้นโลด
วิ่งกรูเข้าพิศแลดูในถ้ำเลี้ยงสัตว์
เห็นพระกุมารดังเทวาบอกสำคัญ
บันดาลยินดีชวนกันมานมัสการ
บังคมกุมารน้อยนี้แหละพระเจ้าแท้

5. ข้าเจ้าทั้งหลายขอถวายนมัสการ
ฉลองพระคุณอันล้นพ้นหาที่สุด
อันพระองค์ได้ทรงเมตตาข้าเจ้าไว้
หาไม่ข้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้รอด
เพราะฉะนี้ข้าเจ้าทั้งหลายขอถวาย
กตัญญูภาพบัดนี้และทั้งนิรันดร์

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus