Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Friday, 18 September 2009

บทเพลงปิดพิธี : Final Songs

บทเพลงปิดพิธี (Final Songs)

ตามกฎจารีตแล้ว ไม่มีเพลงพิเศษสำหรับปิดพิธี แต่เป็นช่วงที่คนเล่นออร์แกนมีโอกาสที่จะแสดงฝีมือของตนเอง
หรือการขับร้องประสานเสียงของกลุ่มนักขับร้อง แต่ก็ไม่กฎห้ามการร้องบทเพลงจบพิธี
ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่า บทเพลงปิดพิธีมีความจำเป็นเพื่อบอกว่า พิธีกรรมนั้นจบจริงๆ และบ่งบอกถึง
ลักษณะของข้อคิดการดำเนินชีวิตคริสตชน หรือบ่งบอกลักษณะของวันฉลองพิเศษของวันนั้นเอง

ข้อแนะนำ
1. ควรเลือกเพลงปิดพิธีที่มีเนื้อหาสรุปข้อคิดจากบทอ่าน หรือบทเทศน์ หรือเป็นเพลงเฉพาะเทศกาล
หรือเป็นเพลงที่แต่งเพื่อการฉลองนั้นๆ

2. ควรเป็นช่วงที่คนเล่นออร์แกนได้บรรเลง รวมทั้งกลุ่มนักขับร้องประสานเสียงที่จะร้องแสดงเมื่อจบพิธีแล้ว

หมายเหตุ
บทเพลงปิดพิธี (Final Songs) ต่างจากการประกาศพิธี (Dismissal) "พิธีมิสซาบูชาขอบพระคณจบแล้ว...
ขอขอบพระคุณพระเจ้า" (ก่อ Ite missa est: ตอบ Deo gratias) ซึ่งการประกาศปิดพิธีเป็น
บทเพลงประเภทมิสซาขับร้อง ซึ่งประเทศไทยยังมิได้แต่งทำนองสำหรับการประกาศปิดพิธีนี้

1. ควรได้รับการสนับสนุนให้แต่งเป็นทำนองและขับร้องบทเพลง การประกาศปิดพิธีนี้
เพื่อความงดงามของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั่นเอง

2. ควรให้สังฆานุกรได้เป็นผู้ขับร้อง หรือกล่าวนำประโยคดังกล่าว
หากมีสังฆานุกรร่วมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้น

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus