Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 17 September 2009

บทเพลงถวาย (เตรียมเครื่องบูชา) : Offertory Songs

บทเพลงถวาย (เตรียมเครื่องบูชา) (Offertory Songs)

บทเพลงภาคถวายใช้ขับร้องระหว่างที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นได้ถูกนำไปยังพระแท่นเพื่อทำพิธีเสก
บทเพลงภาคถวายยุคแรกเป็น บทสดุดี เนื้อหาของบทเพลงนี้ เน้นที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชา
และผู้ถวายบูชา (มิใช่พวกเราเป็นเครื่องบูชา) แด่พระบิดาเจ้า

ข้อแนะนำ
1. จุดประสงค์ของการใช้เพลงในภาคนี้ ก็เพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในการเตรียมเครื่องบูชาประกอบขบวนแห่เครื่องบูชา

2. บทเพลงไม่ควรกล่าวถึงการถวายตัวเราเอง หรือกิจการของเราแด่พระเจ้า
แต่จะต้องมองและมุ่งไปถึงการถวายขององค์พระคริสตเจ้าเองที่ยอมพลีเป็นบูชาแด่พระบิดาเจ้า
เพื่อเรามนุษย์ทุกคน

3. บทเพลงในภาคนี้ ไม่จำเป็นต้องขับร้องไปตลอดจนจบภาคถวาย แต่อาจบรรเลงออร์แกน
หรือเครื่องดนตรีอื่น ๆ แทนก็ได้ ความเงียบในช่วงเตรียมเครื่องบูชาเป็นสิ่งที่ดี

4. ควรใส่ใจเป็นพิเศษ หากมีการแห่ของถวาย ไม่ควรให้ความสำคัญมากนัก
ควรหลีกเลี่ยงการฟ้อนรำประกอบเพลงในภาคถวาย เพราะจะทำให้เสียสมาธิ
และควรหลีกเลี่ยงการบรรยายแบบสร้างอารมณ์ ความหมายของ ของถวาย ที่นำมาสู่พระแท่น
เพราะจะทำให้พิธียาวมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus