Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 17 September 2009

บทเพลงร่ำวิงวอน (Lord Have Mercy)

บทเพลงร่ำวิงวอน (Lord Have Mercy)]

บทเพลงเป็นคำร้องขอพระเมตตา "กีรีเอ เอเลอีซอน" ซึ่งเป็นคำภาษากรีกและใช้ในพระศาสนจักรตะวันออกมาก่อน
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกยังคงรักษาคำเดิมไว้ เดิมคำร้องขอทรงพระกรุณานี้เป็นคำอ้อนวอน
หลังจากแจ้งความต้องการ ความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าในแต่ละครั้ง ตามรูปแบบของบทภาวนาเพื่อมวลชน
(ก่อ "ให้เราภาวนา" รับ "โปรดสดับ ฟังเถิดพระเจ้าข้า") เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารภาพความผิด (IGMR.52)

เดิมนั้นคริสตชนได้เพิ่มคำ Christe (ข้าแต่พระคริสตเจ้า) เข้าไปด้วย เพื่อเน้นใจความถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือ พระคริสต์ผู้กลับคืนชีพจากความตาย
(จากหนังสือ : กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน Institutio Generalis Missalis Romani)

ข้อแนะนำ
1. ควรเน้นขับร้องบทเพลงนี้ ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันฉลอง
ไม่ควรใช้การอ่านตอบรับกับพระสงฆ์เท่านั้น
2. ควรเลือกบทเพลงที่มีลักษณะโครงสร้าง 3 ข้อ มากกว่าบทเพลงที่ใช้ถ้อยคำบรรยายยืดยาว
ที่ผิดไปจากรูปแบบดั้งเดิมของบทเพลง
3. ควรสนับสนุนนักแต่งเพลง แต่งบทเพลงร่ำวิงวอน (Kyrie) มากขึ้น และควรแต่งเพลง
โดยใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับบทประจำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus