Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 17 September 2009

บทเพลงคั่นระหว่างบทอ่าน บทเพลงสดุดี (Psalms)

บทเพลงสดุดี เพลงคั่นระหว่างบทอ่าน (Psalms)

เป็นพระคัมภีร์ที่คริสตชนยุคแรกได้ใช้บทสดุดีที่พวกยิวใช้เป็นภาษาฮีบรู มีรูปแบบทางกวีนิพนธ์
โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอ่านที่มีัลักษณะการเน้นที่ถ้อยคำ ซึ่งต่อมารูปแบบนี้ได้มีอิทธิพล
ต่อรูปแบบของบทเพลงเกรโกเรียน บทเพลงสดุดีนั้นได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและคริสตชนนิกายต่างๆ

ข้อแนะนำ
1. ควรเน้นการขับร้องเพลงสดุดี (ไม่ใช่อ่าน) โดยขับร้องสลับกับบทรับสั้น(บทสร้อย)
ถ้าไม่มีทำนองสำหรับบทสร้อยนั้น ก็อาจจะต้องหาบทสร้อยอื่นที่มีความหมายที่ดีแทน
ถ้าหาบทสร้อยที่เหมาะสมไม่ได้เลย ก็ควรจะร้อง(ไม่ใช่อ่าน) บทเพลงสดุดีนั้นโดยไม่มีบทสร้อยก็ได้

2. หากต้องใช้บทเพลงอื่น (ที่มิใช่บทสดุดี) ควรดูเนื้อร้องที่เป็นการสรรเสริญพระเจ้า
หลีกเลี่ยงการขับร้องบทเพลงแม่พระ บทเพลงนักบุญ เพราะไม่สอดคล้องกับความหมายของเพลงสดุดี

3. ควรขับร้องเพลงแทนที่จะอ่าน โดยเฉพาะบทเพลงสดุดีนั้น ได้แต่งเป็นทำนองเฉพาะแล้ว

4. ในหนังสือบทอ่านในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ได้แบ่งเพลงสดุดีนี้เป็นตอน ๆ ซึ่งส่วนมากพิมพ์อยู่หลายตอน
ไม่จำเป็นต้องอ่านหรือร้องครบทุกตอน แต่ที่มีพิมพ์ไว้เพื่อให้มีทางเลือก ตอนใดที่เห็นว่า เหมาะสมสำหรับผู้มาร่วมพิธีให้
เลือกประมาณสองหรือสามตอนก็ได้ และผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ต้องเป็น ผู้ที่รู้เรื่องพระคัมภีร์พอสมควร
และมีเวลาที่จะเลือกว่าตอนใดเหมาะสม (ข้อแนะนำนี้ใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus