Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ หลังบทอ่านที่ 2

รวมเพลงเทศกาลมหาพรต ปัสกา
หลังบทอ่านที่ 2
(รับ) ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

สดุดี 16

1. พระเจ้าทรงธรรม์ พระองค์เท่านั้น ที่ข้าฯ เลื่อมใส
พระทรงโปรดปราน ประทานเงื่อนไข จำเป็นสิ่งใด พระให้ทุกประการ
ข้าฯ ยังตระหนัก พระองค์ทรงรัก สถิตชิดสกนธ์
มิมีอันใด ทำให้กังวล ข้าฯ มั่นในผล จงรักภักดี (รับ)

2. ข้าฯ เปี่ยมสุขใจ ศรัทธาเลื่อมใส ต่อองค์ทรงศรี
รู้สึกปลอดภัย หทัยยินดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์ เนืองนิตย์นิรันดร์
เหตุว่าพระองค์ จะไม่ไสส่ง ข้าสู่โลกันต์
ผู้ทรงรักใคร่ จักไม่รับทัณฑ์ ให้ดับชีวัน สู่แดนมรณา (รับ)

3. พระจะทรงชี้ วิถีชีวี สุขสันต์หรรษา
ข้าฯ แสนสุดที่ ยินดีปรีดา เหตุก็เพราะว่า พระสถิตในใจ
ข้าฯ ร่าเริงอยู่ เพราะพระอุ้มชู เคียงคู่หทัย
พระช่วยให้รอด ตลอดร่ำไป ข้าฯ ขอวอนไหว้ เชิดชูบูชา (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus