Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Thursday, 21 January 2010

วีดีโอ วีดีทัศน์ศาสนาคริสต์คาทอลิก

โหลดวีดีโอ วีดีทัศน์ศาสนาคริสต์คาทอลิก

รายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

หลักการในการจัดการบริหารโรงเรียน คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียน)
http://cc692ee1.linkbucks.com/

75 ปี ซีสเตอร์ซาเลเซียนในประเทศไทย “พระพรเพื่อเยาวชน”
http://bf94157b.linkbucks.com/

ชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียก
http://39ed5eb6.linkbucks.com/

บทสวดของฉัน
http://f25f27a3.linkbucks.com/

ประมวลกฏหมายพระศาสนาจักรคาทอลิก
http://11a9901e.linkbucks.com/

บทบาทหน้าที่ของฆราวาสตามกฏหมายพระศาสนาจักรคาทอลิก
http://50467e7f.linkbucks.com/

พิธีอภิเษกพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
http://6baf5e79.linkbucks.com/

การอบรมก่อนแต่งงานแบบคาทอลิก
http://0d34b7db.linkbucks.com/

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว
http://f3c14a6c.linkbucks.com/

ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว
http://4409ceaf.linkbucks.com/

St.Anthony Chours
http://24e3b2e6.linkbucks.com/

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (มหาพรต-ปัสกา) ตอน 1
http://0966ffd3.linkbucks.com/

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (มหาพรต-ปัสกา) ตอน 2
http://43732d05.linkbucks.com/

ปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนคาทอลิก
http://257525f5.linkbucks.com/

สัมภาษณ์พิเศษ พระคุณเจ้า พเยาว์ มณีทรัพย์
http://7ca17026.linkbucks.com/

หนังสือประวัติการเผยแพร่ศาสนาในสยามประเทศ และลาว
http://5af940b1.linkbucks.com/

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆาราวาส จะเป็นแสงสว่างในสังคมไทยได้อย่างไร ?
http://b3364758.linkbucks.com/

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส
http://11154d0d.linkbucks.com/

พิธีโปรดศีลกำลัง ในโอกาสฉลองวัด น.ยอแซฟ ตรอกจันทน์
http://25a9aa65.linkbucks.com/

เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง เปลี่ยนทองให้เป็นความรัก
http://a0d15ff9.linkbucks.com/

ค่ายคำสอน นำพระวาจาสู่ชีวิต
http://deb261df.linkbucks.com/

คณะคูร์ซิโลแห่งพระคริสตศาสนา
http://24a2cc4a.linkbucks.com/

พิธีอภิเษก พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
http://09f83698.linkbucks.com/

คณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์
http://8b6ab77e.linkbucks.com/

คุณธรรมความรอบคอบ
http://8b9499d7.linkbucks.com/

ภาษามือ “สื่อรักในพระเจ้า”
http://1cee6429.linkbucks.com/

งานอภิบาลในโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
http://b126cfea.linkbucks.com/

คุณธรรมความกล้าหาญ
http://6ab131a0.linkbucks.com/

ชีวิตมนุษย์
http://05472cb5.linkbucks.com/

สื่อศึกษา : การรู้เท่าทันสื่อ
http://48a6fc83.linkbucks.com/

พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาคริสต์ ตอน 1
http://21ced007.linkbucks.com/

พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาคริสต์ ตอน 2
http://f047c6d2.linkbucks.com/

“คุณธรรมนำวิชา พัฒนาสุข”
http://3f416cf5.linkbucks.com

พระคุณเจ้า ปัลเลอกัวซ์ นักพิมพ์และนักเขียน
http://309f6b1b.linkbucks.com

50 ปี วัดเซ็นต์หลุยส์ สาธรใต้
http://fb4fadd3.linkbucks.com

ความมัธยัสถ์และความยุติธรรม
http://e6734032.linkbucks.com

พระเยซูเจ้าต้นแบบของผู้เป็นครู
http://010813c5.linkbucks.com

เรียนรู้ที่จะรักเป็น
http://7ad58060.linkbucks.com

มิติสำคัญของการเรียนรู้ของยูเนสโก
http://4188fcb0.linkbucks.com

ความสำคัญของวันอาทิตย์
http://618f768e.linkbucks.com

ชีวิตคือของขวัญ
http://a8d2d54d.linkbucks.com

แนวทางการเตรียมตัวก่อนคริสต์มาส
http://ce072bdb.linkbucks.com

ปีพระวาจา
http://4a553f87.linkbucks.com

ศีลล้างบาป การเตรียมผู้รับศีลล้างบาป
http://e250f49c.linkbucks.com

คริสตชนไทย ร่วมใจถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://e8ac62d2.linkbucks.com

คริสตชนไทย กับการเลือกตั้ง
http://182e0f96.linkbucks.com

การฉลองคริสต์มาส ในปีพระวาจา
http://3e9911d8.linkbucks.com

หน้าที่ฆราวาสในครอบครัว
http://a78baacd.linkbucks.com

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus