Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นสงฆ์

รวมเพลงเทศกาลมหาพรต ปัสกา

พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นสงฆ์
(ก่อ) ข้าแต่พระคริสตเจ้า (รับ) โปรดฟังเทอญ
(ก่อ) ข้าแต่พระคริสตเจ้า (รับ) โปรดสดับฟังเทอญ

อาหารค่ำมื้อสุดท้าย
บทสร้อยและสดุดีที่ 116
สร้อยที่ 66 (รับ) จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี

สดุดี 116
1. ข้าฯ จะหาสิ่งใดถวายมอบ ให้พระชอบชื่นเล่าเฝ้าขวนขวาย
ที่พระองค์ทรงดีต่อข้าฯ มากมาย ข้าฯ ทั้งหลายจะตรองตรึกนึกใคร่ครวญ
ข้าฯ จะนำเครื่องดื่มสดรสดีไซร้ ถวายไว้แด่พระองค์คงครบถ้วน
เพื่อขอบคุณที่ช่วยข้าฯ ครารบกวน ข้าฯ ทั้งมวลน้อมนอบขอบพระคุณ (รับ)

2. ข้าฯ ถวายพระองค์ท่านตามสัญญา หน้าบรรดาชนขององค์ทรงเกื้อหนุน
พระเจ้าจะระทมเศร้าร้าวทารุณ ทรงว้าวุ่นเมื่อชนพลาดพินาศพลัน
ข้าฯ เป็นผู้รับใช้ไท้แน่ชัด ปรนนิบัติเหมือนมารดาของข้าฯ นั่น
เคยรับใช้พระองค์มาก่อนข้าฯ ครัน ปล่อยข้าฯ นั้นมีเสรี ข้าฯ ดีใจ (รับ)

3. ข้าฯ พระองค์จงจิตคิดมั่นหมาย จะถวายเครื่องบูชามาเผาไหม้
ขอบคุณพระอธิษฐานร้องขานไป ต่อองค์ไท้ยิ่งยงทรงศักดา
ณ ที่ประชุมต่อหน้าประชากร ข้าฯ วิงวอนในวิหารพระผ่านหล้า
ที่ในกรุงเยรูซาเล็มเต็มศรัทธา น้อมสักการอธิษฐานขานวิงวอน (รับ)

บทสร้อยก่อนพระวรสาร
สร้อยที่ 83
ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร

สร้อยก่อนพระวรสาร
พระเยซูเจ้าตรัสว่า " เราขอมอบบัญญัติใหม่แก่ท่าน คือ จงรักกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน"

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus