Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Tuesday, 5 January 2010

พิธีตื่นเฝ้าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

รวมเพลงเทศกาลมหาพรต ปัสกา

เพลงแห่เข้า

ขบวนแห่เข้า

(ก่อ) พระคริสตเจ้า องค์ความสว่าง

(รับ) ขอขอบพระคุณพระเจ้าการประกาศสมโภชปัสกา

พระสงฆ์ประกาศสมโภชปัสกา

1. บัดนี้.. ขอให้บรรดาเทพนิกร ในสวรรค์ชื่นชมโสมนัส

ขอให้ชาวสวรรค์ร่าเริงยินดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า2. ให้แตรสัญญาณนำความรอดส่งเสียงก้องกังวาน

ฉลองชัยชนะแห่งพระมหากษัตราธิราช3. ขอให้แผ่นดินได้รับแสงสว่างเจิดจ้านี้ มีความชื่นชม

ขอให้แสงรุ่งโรจน์แห่งพระราชาผู้ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร4. แสดงให้ทั่วโลกทราบว่า ตนได้พ้นจากความมืดแล้ว

ขอให้พระศาสนจักร มารดาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรา5. ชื่นชมยินดี ส่องแสงโชติช่วงแห่งพระผู้ไถ่
ขอให้ประชากรของพระเจ้าเปล่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดี

6. ดังกึกก้องไปทั่วสักการสถานแห่งนี้

สัตบุรุษรับ
จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

7. เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง ที่จะเปล่งเสียงขับร้องด้วยสิ้นสุดจิตใจอย่างไพเราะ

8. สรรเสริญพระบิดาเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ สรรเสริญพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของชาวเรา

9. พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ พระคริสตเจ้าได้ทรงใช้หนี้ที่อาดัมทำไว้สำหรับเรา

10. ต่อพระบิดาผู้สถิตนิรันดร ทรงหลั่งพระโลหิต ชำระโทษทัณฑ์ดั้งเดิมของชาวเรา

11. บัดนี้เป็นงามสมโภชปัสกา วันที่พระคริสตเจ้าลูกแกะปัสกาที่แท้จริงถูกประหาร

12. บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บ้านพักอาศัยของคริสตชนผู้มีความเชื่อ
คืนนี้เป็นคืนที่พระองค์ได้ทรงนำชนอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย

13. ออกจากประเทศอียิปต์ พ้นจากการเป็นทาส เดินบนทางแห้งข้ามทะเลแดง

สัตบุรุษรับ
จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

14. คืนนี้จึงเป็นคืนที่เสาเพลิง ได้ทำลายความมืดแห่งบาปให้สูญสิ้นไป
คืนนี้เป็นคืนที่ผู้เชื่อในพระคริสตเจ้า

15. ได้หลุดพ้นจากความชั่วช้าแห่งโลกีย์และเงาของคนบาป
มารับพระหรรษทาน มีส่วนในความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

16. คืนนี้แหละเป็นคืนที่พระคริสตเจ้าได้ทรงทำลายพันธะแห่งความตาย
กลับคืนพระชนมชีพจากแดนผู้ตายอย่างผู้ทรงชัย

17. พระทัยกรุณาของพระองค์ช่างน่าพิศวงเสียนี่กระไร
ความรักของพระองค์ก็เหลือล้นสุดจะพรรณนา

18. พระองค์ถึงกับประทานพระบุตร มาเป็นค่าไถ่เพื่อจะไถ่ทาสให้เป็นอิสระ
บาปของอาดัมช่างมีความจำเป็นเสียจริง

19. ที่จะต้องถูกทำลายด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า
ความผิดนี้ช่างมีโชคอย่างเหลือล้น

20. ที่มีบุญได้พระผู้ไถ่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของคืนนี้เอง
ขับไล่ความชั่วให้สูญไป

สัตบุรุษรับ
จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

21. ชำระล้างความผิด นำความบริสุทธิ์มาคืนให้คนบาป นำความชื่นชมยินดีมาคืนให้ผู้โศกเศร้า

22. คืนนี้เป็นคืนแสนสุขแท้ ในคืนนี้เองแผ่นดินสัมพันธ์กับสวรรค์

23. มนุษย์กับพระเจ้ากลับคืนดีกัน เหตุฉะนี้ ข้าแต่พระบิดา

24. โปรดรับคำสดุดีสรรเสริญนี้เป็นบูชายามเย็น ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์ในคืนน่าชื่นชมนี้

25. และขอกราบวอนพระองค์ ได้โปรดให้เทียน ซึ่งถวายเป็นเกียรติแด่พระองค์

26. ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดไปอย่าได้มอด ขอให้เปลวเพลิงนี้พุ่งขึ้นสูงขึ้น
เบื้องบนดุจควันเครื่องหอม

27. ไปรวมกับแสงสว่างแห่งดวงดาราในท้องฟ้า ขอให้เทียนนี้สุกสว่างอยู่

สัตบุรุษรับ
จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

28. จนดาวประจำรุ่งโผล่ขึ้นเวลาเช้า ดาวประจำรุ่งที่ไม่มีวันตกนี้ก็คือ

29. พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพจากแดนผู้ตาย

30. ส่องแสงนำสันติภาพมาในมนุษยชาติ พระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร

สัตบุรุษรับ
อาแมน

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus