Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Monday, 4 January 2010

บทเพลงวันอาทิตย์ใบลาน

บทเพลงวันอาทิตย์ใบลาน
บทเพลงเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ใบลาน
เพลงลำนำ สร้อยที่ 53
โฮซันนาแด่โอรสของดาวิด ขอถวายพรแด่ผู้มาในนามของพระเจ้า
ข้าแต่พระราชาแห่งอิสราเอล โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด

เพลงแห่เข้า สร้อยที่ 54
(รับ) พวกเด็กชาวฮีบรูถือกิ่งมะกอกไปรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พลางส่งเสียงโห่ร้อง และกล่าวว่า โฮซานนาพระเจ้าสูงสุด

สดุดี 24

1. โลกนี้กับสรรพสิ่งที่มีชีวา พระบิดาของเราเป็นเจ้าของ
ใต้โลกนี้มีน้ำลึกเป็นฐานรอง ทรงครอบครองทั่วไปในพิภพ
บนภูเขาขององค์ทรงฤทธี ไม่เคยมีผู้ใดได้ประสบ
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ต้องน้อมนบเชื่อฟังจึงเข้ามา (รับ)

2. บุคคลใดสะอาดงามในความคิด รวมทั้งกิจที่ทำล้ำเลิศค่า
ผู้รักษาคำมั่นและสัญญา ไม่ใฝ่หารูปเคารพนบกราบกราน
พระเจ้าทรงอวยพรเผยวจี คนเช่นนี้บริสุทธิ์พระเรียกขาน
ให้เฝ้าพระของยาโคบด้วยเบิกบาน พระประทานอนุญาตประกาศไป (รับ)

3. เปิดประตูโบราณไว้ให้กว้างขวาง เตรียมที่ทางรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
จอมกษัตริย์จะเสด็จมาโดยไว ท่านผู้ใด คือ กษัตริย์ขัตติยา
จอมกษัตริย์จะเสด็จมาปรากฎ เกียรติยศกำจายไปทั่วหล้า
พระองค์เป็นจอมราชกษัตรา ขอวันทาพระคุณเทิดทูนองค์ (รับ)

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus