Holy Song & Hymns Search

Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Christmas Light Show-Amazing Grace Techno Dance

Korean Robot X'mas Dance 555

Christmas In Korea

สาธุการ
หมายถึง การสรรเสริญพระเป็นเจ้า เป็นการเทิดพระเกียรติ
เหมือนดังคำในภาษากรีก ที่มีรากศัพท์มาจากฮีบรูคือ "โฮซานนา"
เป็นการสรรเสริญ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ในท่วงทำนองของมนุษย์บนแผ่นดินร่วมเสียงกับชาวสวรรค์
ดุจดังคำภาวนาที่ประสานไปกับท่วงทำนองแห่งคีตศิลป์บรรเลง.

The Lord has filled my heart with Joy! ( 1 Sam. 2:1)
" จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด" (สดด 147:1)

"ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด
ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น" (sc.114)

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น "ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร
ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด" (sc.114)

Choir Boys Live TV

Cookies - 曲奇聖誕歌 MV

Classic Vocal Warm Up

Voice Lessons & Tips on Singing

The Sunday Singer Worm-up1

Ah Poor Bird! Minor Tone Worm-up

Catholic Choir

Wednesday, 6 January 2010

พระคริสต์ชีวิตใหม่

เพลงปัสกา

พระคริสต์ชีวิตใหม่

(รับ) พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่รุ่งเรืองสุกใส
ความตาย เหมือนเงาที่ผ่านไป แต่ชีวิตใหม่คือความหวังของเรา

1. พระองค์ตรัสว่า ใครเชื่อในเรา ไม่มีวันม้วยมรณา
แต่จะมีชีวิตชื่นสุขหรรษา ชีวิตอมตะไม่รู้จักตาย

2. พระองค์คือความสว่าง องค์แห่งชีวิตความจริงและหนทาง
ท่ามกลางความร้ายชั่วบาปนานา พระองค์นำหน้าสู่ที่ปลอดภัย

3. พระองค์ตรัสว่า จงอย่าย่อท้อ ต่อความทุกข์ใดใด
ด้วยเราชนะโลกอย่างสดใด เชื่อใจคงมั่นอย่าผันหวั่นเกรง

4. พระกายพระโลหิตที่ได้ประทาน ก่อนวันรับทรมาน
กลับเป็นอาหารทิพย์แก่วิญญาณ ผู้ใดทานดื่มรอดพ้นแน่นอน

5. พระองค์ตรัสว่า ใครติดตามมา เป็นศิษย์ของเรา
จะได้รับร้อยเท่าพันทวี ทั้งชีวิตหน้าสวรรค์ครอบครอง

6. พระองค์ตรัสว่า เคหะบิดา ที่พักมากมาย
เราจะไปจัดสรรไว้ให้คอยนับ ถึงวันจะกลับมารับท่านไป

No comments:

Post a Comment

Helsinki Complaints Choir

North Penn High School 2006 Winter Concert Hallelujah Chorus